nvvg

28 04 2017

In 2005 adviseerde de Gezondheidsraad aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een aantal maatregelen te realiseren met als doel de kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen te bevorderen[i]. Daartoe behoorden de 3B-richtlijnen die behandelaar, begeleider en beoordelaar dichter bij elkaar zouden brengen, protocollen als hulpmiddel bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling en het ontwikkelen van mediprudentie. De Gezondheidsraad had met mediprudentie het volgende voor ogen: het ontwikkelen van een ‘algemeen toegankelijke verzameling deskundig becommentarieerde casus’. De precieze wijze waarop mediprudentie gerealiseerd diende te worden, was echter nog niet concreet. Wél formuleerde de Gezondheidsraad een aantal aandachtspunten voor de ontwikkeling van mediprudentie, waaronder het inrichten van een multidisciplinaire mediprudentiecommissie, het schrijven van commentaren en het gebruik van het ‘Toetsingskader’[ii]. Dit laatste om te borgen dat alle vier de kerntaken van de beoordeling voor commentaar aan bod zouden komen.

Deze vier kerntaken betreffen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van:

  • De sociaal-medische voorgeschiedenis
  • Functionele mogelijkheden
  • Het te verwachten beloop
  • De beoordeling van de lopende en geïndiceerde behandeling.

 

Het belangrijkste doel van mediprudentie, zoals verwoord in de uitwerking van het advies van de Gezondheidsraad is: komen tot consensus over hetgeen in concrete, individuele situaties volgens de beroepsgroep de juiste beoordeling is. Daarnaast zou het ook de kwaliteit en transparantie van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling kunnen bevorderen en daardoor ook de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten. De minister heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en de NVVG verzocht om samen met UWV mediprudentie te ontwikkelen. De eerste in haar rol als beroepsvertegenwoordiger en de tweede als leverancier van casuïstiek, omdat verreweg de meeste verzekeringsartsen bij UWV werkzaam zijn.

 [i] Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij  ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Den Haag 2005

[ii] Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie. Den Haag 2007.

In 2007 werd naar aanleiding van een rapport van de gezondheidsraad een mediprudentie commissie in het leven geroepen.