• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

De redactie TBV roept u op om uw ervaringen in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde te delen. TBV is het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, maar kan nog wel wat meer een blad dóór bedrijfs- en verzekeringsartsen worden. Er gebeurt van alle in ons vakgebied, maar veel kennis en ervaring die wordt opgedaan blijft binnen de muren van de eigen spreekkamer of de vestiging waar men werkt. De redactie ziet graag dat er via TBV wat meer dynamiek en uitwisseling tot stand komt. Gelukkig gebeurt er op dat gebied al veel, TBV valt niet zomaar tien keer per jaar op de mat, maar de diversiteit en het aantal ‘aanbieders’ zou wel wat groter kunnen.

Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde

In de komende nieuwsbrieven willen we u vanuit de Commissie Opleiding NVVG/GAV meenemen in de volle breedte van nieuws rond de opleiding tot verzekeringsarts.

De aios die na 1 januari 2018 starten met hun opleiding, krijgen te maken met het nieuwe Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde. Dit is onlangs vastgesteld door het CGS. Tot 1 januari zal met alle opleidingsinstellingen en in samenwerking met de NVAB en de KAMG gewerkt worden aan een nieuw opleidingsprogramma, binnen het kader zoals dat is vastgelegd in het LOP.

Op 13 maart jl. werd middels een schrijven van de Rijksoverheid, Financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen, duidelijk dat er geld wordt vrijgemaakt voor participatie in werk voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Het onderschrijft dat we mensen met psychiatrische problemen niet licht moeten afschrijven en moeten blijven kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er namelijk altijd. In het kader van de arbeidsongeschiktheid beoordelingen wil ik jullie dan ook verzoeken niet licht over te gaan tot het aannemen van “geen benutbare mogelijkheden”. Overigens zijn hiervoor verzekeringsgeneeskundige richtlijnen.

Reactie Monitor naar aanleiding van berichten op forum en tv-uitzending 9-4-2017

Laat ik, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), beginnen met te stellen dat de NVVG zich in veel berichten over hoe verzekeringsartsen (bij het UWV) zouden werken absoluut niet herkent. Berichten over dat veel verzekeringsartsen niet voldoende de tijd nemen voor een spreekuur, nalaten informatie bij behandelaars op te vragen, de mening van behandelaars niet meewegen in hun oordeelsvorming en dat verzekeringsartsen de klachten van cliënten niet serieus nemen en ze soms zelfs wantrouwen.

Verzekeringsartsen, net als andere arts-specialisten, zijn consciëntieus en nemen hun werk zeer serieus, wat ook inhoudt voldoende tijd nemen voor een beoordeling. Het gaat namelijk om grote belangen van cliënten, zijnde hun werk en inkomen naast hun gezondheid. Daarbij wordt ook nadrukkelijk informatie van behandelaars betrokken. Dit betekent niet dat er altijd informatie moet worden opgevraagd na een spreekuur, bijvoorbeeld omdat deze informatie al is aangeleverd door de bedrijfsarts of omdat een cliënt heel goed kan vertellen wat er in het medische traject is gebeurd. Echter als er onduidelijkheden zijn ten aanzien van wat er in een behandeltraject is voorgevallen, wat de functionele beperkingen zijn van een bepaalde aandoening of een cliënt staat er op dat informatie wordt opgevraagd, ken ik geen collega die dit niet zou doen. De mening van behandelaars over wat nog mogelijk is om de gezondheidstoestand dan wel het functioneren van mensen te verbeteren, is zelfs erg belangrijk voor de beoordelingstaak van verzekeringsartsen. Dit bepaalt mede hoe de vertaalslag naar beperkingen in arbeid wordt gemaakt door een verzekeringsarts, maar ook de prognose en daarmee of en wanneer een herbeoordeling kan worden gepland.

Sylvia van der Burg-Vermeulen is de vertegenwoordiger namens cluster 3 (Sociale Geneeskunde) binnen het Dagelijks Bestuur van de KNMG geworden. Enerzijds zijn wij als NVVG blij met deze goede kandidaat, die zeer is ingevoerd in ons vak en die ook de belangen van de Sociale Geneeskunde goed kan behartigen in het DB. Anderzijds moeten we ook een pezierige bestaande samenwerking beëindigen, daar zij op termijn geen directeur meer kan zijn uiteraard, wat wij uiteraard betreuren. Vooralsnog is er gelukkig een overgangsperiode mogelijk.

Het NVVG bestuur is op zoek naar een nieuwe directeur. Inmiddels hebben enkele kandidaten op deze vacature gesolliciteerd. Voor de selectieprocedure is een benoemingscommissie ingesteld.

 

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook