• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

ICLAM 2016

Dit jaar was het grote internationale congres in onze mooie stad Maastricht. Van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei werd een gezelschap van meer dan 400 artsen en andere werknemers werkzaam in de verzekeringen meegenomen op een interessante reis  over de continenten. We begonnen met een spreker uit China, die met behulp van een tolk zijn verhaal deed over de groei van internetverzekeringen. Vervolgens verhaalde Frank Furedi over de toekomst van risico’s. Het risico als een berekende uitkomst. Hij pleitte ervoor om onzekerheid niet als gevaar maar als mogelijkheid te zien. Vervolgens ging Ralph Fisher zu Cramberg in op het lobbyisme en raadde ons een film aan, dit zou een goede inzage in dit fenomeen geven. “Thank you for smoking”.

Oproep Commissie Wetenschap

Altijd al een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied?
Belangstelling voor de wetenschappelijke kant van ons vak?

Wij zoeken collega’s, die :

  • Reviews ( beoordelingen) doen van nieuw ontwikkelde multidisciplinaire richtlijnen; leidraden en protocollen;
  • Deelnemen aan werkgroepen voor het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen.

Hoe zat het ook alweer?
Verzekeringsartsen die zich willen herregistreren moeten vanaf 1 januari 2020 kunnen aantonen dat zij hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van het individueel functioneren. Ook moet daarbij gekeken worden naar het functioneren van de groep waarbinnen zij werken. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zal dit gaan toetsen door een (kwaliteits)visitatie. De wetenschappelijke verenigingen moeten hiervoor een model ontwikkelen met daaraan gekoppeld een normenkader en een set van basiseisen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarom is in april 2015 een werkgroep van NVVG en GAV gestart. Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief berichtten is het eerst jaar besteed aan het in beeld brengen van de kaders. Het model dat wij voor ogen hebben zal geschikt zijn voor zowel verzekeringsartsen in de publieke sector als verzekeringsartsen in de private sector. In het model zal gebruik worden gemaakt van dezelfde begrippen en instrumenten als die in de beroepsopleiding worden gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van het principe “een leven lang leren”. 

Al enige tijd is de NVVG voornemens een commissie op te richten die zich bezig zal gaan houden met het naar buiten toe een gezicht te geven aan onze vereniging dan wel aan ons vak en op deze manier bij te dragen aan het in de toekomst zeker stellen van voldoende verzekeringsartsen ter uitoefening van ons vak.

Er zijn een aantal verzekeringsartsen die zich al positief hebben uitgesproken om in een dergelijke commissie zitting te nemen. Voor het evenwicht en om ook hier naar de toekomst toe voldoende mankracht te hebben, zoeken we ook nog wat jongere collega’s.

Evenals de NOVAG maakt de NVVG zich ernstig zorgen over de kwaliteit van deze herbeoordelingen en betwijfelen of hiermee de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Ook wij krijgen vanuit het hele land in toenemende mate negatieve signalen van onze beroepsgenoten over dit herbeoordelingstraject. Echter als wetenschappelijke vereniging willen en kunnen wij niet oproepen tot acties die treden in de arbeidsverhouding die onze leden met hun werkgever hebben. Wel willen we nogmaals een dringende oproep doen aan het UWV om bij dit herboordelingstraject enkel en alleen ervaren verzekeringsartsen in te zetten, om de kwaliteit te kunnen borgen, het afbreukrisico voor jonge potentiele verzekeringsartsen en het risico op imagoschade voor onze beroepsgroep te voorkomen. Als NVVG denken wij graag mee over andere oplossingen, bijvoorbeeld de reeds aangetrokken basisartsen inzetten op minder complexe beoordelingen met de nodige supervisie en begeleiding, liefst in een opleidingstraject.   Nieuwsflash NOVAG

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: secretariaat@nvvg.nl

Klik hier voor de routebeschrijving.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook